Regulamin promocji profilu Instagram oraz polityka prywatności

REGULAMIN AKCJI MARKETINGOWEJ§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem akcji marketingowej (dalej „Akcji”) przy wykorzystaniu serwisu Instagram, ogłoszonej na stronie Sklepu internetowego www.laurella.pl jest Laurella spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu (61-803) ul. Św. Marcin 29/8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000808310, NIP: 7831807476 (dalej „Organizator”).

 2. Celem Akcji jest umożliwienie Organizatorowi wykorzystywania, utrwalania, przetwarzania, rozpowszechniania, powielania, kopiowania, nagrywania, drukowania, publikowania w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, zdjęć i nagrań zawierających produkty marki LAURELLA, nazwy loginu Uczestnika na portalu Instagram (www.instagram.com) oraz zdjęcia profilowego Uczestnika na profilu Instagram, we wszelkich materiałach promocyjnych Organizatora, w tym na stronie internetowej Organizatora www.laurella.pl oraz we wszelkich mediach społecznościowych m.in. Facebook i Instagram na profilach @laurella, @lauracocoreiss i innych należących do Organizatora, które mogą powstać w przyszłości. Materiały te będą publikowane w celu promocji Organizatora i konta użytkownika Instagram Uczestnika (Klienta).

 3. Akcja trwa od 04.12.20 do odwołania.

 4. Akcja nie jest stworzona, administrowana, sponsorowana, wspierana ani w żaden sposób powiązana z właścicielem portalu Instagram. Portal Instagram nie ponosi odpowiedzialności za Akcję.§ 2 WARUNKI UDOSTĘPNIENIA NAZWY UŻYTKOWNIKA

 1. Uczestnikiem Akcji udostępnienia nazwy użytkownika na portalu Instagram może być osoba fizyczna, która zapoznała się z niniejszym Regulaminem, wskazała nazwę swojego osobistego konta na profilu Instagram podczas składania zamówienia w Sklepie internetowym (www.laurella.pl) lub wskazała swoją nazwę użytkownika profilu Instagram po zalogowaniu się do Konta Klienta w Sklepie Internetowym w sekcji "Moje konto / Edycja danych" poprzez uzupełnienie dedykowanej rubryki oraz spełnia łącznie następujące warunki:

  1. jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

  2. jest użytkownikiem serwisu Instagram, na którym posiada własny, aktywny i publiczny profil,

  3. posiada Konto użytkownika (Klienta) w sklepie internetowym LAURELLA (www.laurella.pl) lub dokonała przynajmniej jeden raz zakupów w Sklepie internetowym (www.laurella.pl) wypełniając formularz,

  4. zamieściła publiczny materiał (zdjęcie lub film) w czasie trwania Akcji na swoim profilu w serwisie Instagram, zawierający produkty marki LAURELLA, w szczególności porprzez dodanie hashtagu, odnośnika lub linku do profili lub stron Organizatora.

 2. Uczestnictwo w Akcji marketingowej jest nieodpłatne i dobrowolne.

 3. Uczestnik oświadcza, że:

  1. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Akcji;

  2. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu;

  3. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Instagram;

  4. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Akcji.

 4. Uczestnik, który wskaże dane (login) swojego profilu na portalu Instagram jednocześnie wyraża zgodę na nieodpłatne, nieograniczone terytorialnie, czasowo, jakościowo i ilościowo wykorzystanie wszelkich publikowanych przez niego materiałów w serwisie Instagram, przedstawiających produkty marki LAURELLA, w tym wizerunku Uczestnika oraz używanego w serwisie Instagram zdjęcia profilowego i loginu oraz ich wykorzystywanie na potrzeby wszelkich działań promocyjnych, reklamowych i marketingowych działalności gospodarczej prowadzonej przez Organizatora, a w szczególności na następujących polach eksploatacji:

  1. utrwalanie w postaci zdjęć, nagrań wideo lub audio, zapisów w formie cyfrowej lub w innej formie;

  2. zwielokrotnianie wyżej wymienionych zdjęć, nagrań wideo lub audio, zapisów w formie cyfrowej lub innej formie za pomocą wszelkich technik, w dowolnej ilości nakładów, w szczególności za pomocą wszelkich znanych technik drukarskich, reprograficznych, zapisu magnetycznej lub technik cyfrowych;

  3. wydawanie i rozpowszechnianie wyżej wymienionych zdjęć, nagrań wideo lub audio, zapisów w formie cyfrowej lub w innej formie, w tym materiałów promocyjnych, reklamowych i marketingowych wprowadzanie do pamięci komputera, umieszczenie w sieci Internet, w szczególności na witrynach internetowych należących do Organizatora,

  4. na portalu społecznościowym www.facebook.pl, portalu społecznościowym www.instagram.com, na stronie internetowej www.laurella.pl, a także innych portalach społecznościowych Organizatora;

  5. rozpowszechnianie wyżej wymienionych zdjęć, nagrań wideo lub audio, zapisów w formie cyfrowej lub w innej formie w inny sposób niż określony w pkt c), w szczególności poprzez wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

 5. Uczestnik oświadcza, że w Akcji uczestniczy dobrowolnie i upoważnia Organizatora do wyłącznego decydowania o formie i czasie wykorzystywania wizerunku Uczestnika w powyższym zakresie, retuszowania, cięcia, edycji, zestawiania z innymi i dowolnej innej modyfikacji powstałych zdjęć, nagrań wideo lub audio.

 6. Zgoda na wykorzystanie materiałów dotyczy zarówno materiałów opublikowanych w przeszłości jak i w przyszłości przez Uczestnika.

 7. Uczestnik oświadcza, że jest twórcą opublikowanych materiałów przedstawiających produkty LAURELLA oraz zdjęcia profilowego w serwisie Instagram i posiada do nich wszelkie prawa, w szczególności przysługują mu autorskie prawa majątkowe do opublikowanych materiałów i nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich. Uczestnik zwolni z odpowiedzialności Organizatora jeżeli użyje on tych materiałów lub zdjęcia profilowego, a osoba trzecia wystosuje wobec Organizatora roszczenia z tego tytułu.

 8. Uczestnik podając nazwę profilu na portalu Instagram jednocześnie przyjmuje do wiadomości, że nazwa jego profilu zostanie przypisana w wewnętrznym systemie elektronicznym Organizatora do danych osobowych klienta.

 

 

§3 REKLAMACJE

 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Akcji, Uczestnicy powinni zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres sklep@laurella.pl w czasie trwania Akcji.

 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, nazwę profilu na portalu Instagram Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

 3. Reklamacje rozpatrywane będą za pomocą poczty elektronicznej w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.

 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieprawidłowości w działaniu łącz teleinformatycznych, sieci Internet, serwerów, interfejsów, przeglądarek, serwisu Instagram, poczty elektronicznej Uczestnika w trakcie trwania Akcji ani za czasowe lub stałe zablokowanie profilu Uczestnika przez serwis Instagram.

 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niepodanie lub podanie przez Uczestnika błędnych danych w formularzu zgłoszeniowym, zmianę danych np. nazwy profilu na Instagram, o której Organizator nie został poinformowany.

 

§ 4 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest Organizator. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych odbywa się za pomocą adresu e-mail: sklep@laurella.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

 2. Składając reklamację Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora podanych przez Uczestnika danych osobowych w celach związanych z postępowaniem reklamacyjnym.

 3. Na potrzeby Akcji mogą być przetwarzane dane osobowe: imię, nazwisko, nazwa profilu w serwisie Instagram, adres e-mail, wizerunek Uczestnika uwieczniony w materiałach zamieszczonych w serwisie Instagram. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do skorzystania przez Uczestnika z Akcji oraz do skorzystania z procedury reklamacyjnej.

 4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłączenie w celu dokonania czynności niezbędnych dla realizacji celu Akcji, kontaktu z Uczestnikiem, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, wykorzystania wizerunku Uczestnika utrwalonego w materiale zamieszczonym na profilu Uczestnika w serwisie Instagram, zawierającym produkty marki LAURELLA, w celach promocyjnych oraz marketingowych Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 5. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do prawidłowego przeprowadzenia Akcji lub do momentu cofnięcia zgody przez Uczestnika, w zależności które zdarzenia nastąpi pierwsze.

 6. Dane udostępnione przez Uczestników mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora np. firmom obsługującym systemy informatyczne Administratora lub udostępniającym narzędzia informatyczne.

 7. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody. Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody. Uczestnik może cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych, a także filmów i zdjęć usuwając w sekcji Konta Klienta "Moje konto/Edycja danych" stosowną zgodę lub wysłać informację o cofnięciu zgody na sklep@laurella.pl

 8. Dane udostępnione przez Uczestników nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 9. Administrator nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 10. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Uczestnika narusza przepisy prawa, każdy Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (dane adresowe organu: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator Akcji zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji postanowień Regulaminu, za uprzednim powiadomieniem Uczestników, którzy w każdym momencie mogą cofnąć udzieloną zgodę.

 2. Regulamin Akcji dostępny jest na stronie www.laurella.pl

 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.12.2020

  

 

pixel