Regulamin kart podarunkowych

Regulamin karty podarunkowej LAURELLA z dnia 08.03.2020


§ 1 Postanowienia ogólne

 1. W niniejszym regulaminie karty podarunkowej Laurella, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

  1. Wydawca - LAURELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. św. Marcin 29/8, 61-803 Poznań); wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000808310; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP 7831807476, REGON 384618076

  2. Sklepy Laurella - sklepy stacjonarne prowadzone przez Wydawcę oraz sklep internetowy dostępny pod adresem www.laurella.pl.

  3. Karta Podarunkowa – elektroniczny bon towarowy w formie plastikowej karty, wydawany na okaziciela, uprawniający Użytkownika do jego realizacji w Sklepach Laurella.

  4. Nabywca – osoba, która nabywa Kartę Podarunkową dokonując przekazania środków na rzecz Wydawcy w wartości równej wartości bonu, w zamiast za co otrzymuje od Wydawcy Kartę Podarunkową.

  5. Użytkownik – każdorazowy posiadacz Karty Podarunkowej,

 2. Regulamin określa warunki wydania i korzystania z Karty Podarunkowej.

 3. Regulamin dostępny jest:

  1. pod adresem Wydawcy;

  2. w sklepach stacjonarnych Wydawcy,

  3. na stronie internetowej www.laurella.pl/regulaminy

§ 2 Wydanie Karty Podarunkowej

 1. Karta Podarunkowa wydawana jest w Sklepach Laurella.

 2. Warunkiem wydania Nabywcy Karty Podarunkowej jest jej zasilenie przez Nabywcę w Sklepach Laurella tj. w kasie sklepów stacjonarnych Wydawcy lub w koszyku sklepu internetowego www.laurella.pl.

 3. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej wraz z zapisanymi na niej punktami w ilości zadeklarowanej przez Nabywcę, a następnie do przyjmowania jej do realizacji w Sklepach Laurella.

 4. W sklepach stacjonarnych Wydawcy wydaje Kartę Podarunkową w formie karty fizycznej (plastikowej) z kodem PIN pod zdrapką, natomiast w sklepie internetowym www.laurella.pl Wydawca wydaje kartę elektroniczną poprzez podanie unikalnego numeru Karty Podarunkowej oraz jej kodu PIN na wskazany przez Nabywcę adres e-mail.

 5. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej ilości zadeklarowanych punktów oraz do realizacji Karty Podarunkowej w Sklepach Laurella w okresie ważności Karty Podarunkowej.

 6. W momencie wydania Karty Podarunkowej Nabywcy następuje jej aktywacja. Karta Podarunkowa nie aktywowana przez Wydawcę jest nieważna.

 7. Środki pieniężne przekazane przez Nabywcę przechodzą w całości na własność Wydawcy w momencie wydania Karty Podarunkowej.

 8. Zasilenie w sklepach stacjonarnych Wydawcy odbywa się wyłącznie w PLN.

 9. Zasilenie w sklepie internetowym www.laurella.pl odbywa się w PLN lub w innej walucie, jeżeli Wydawca przewidział taką możliwość. W przypadku zasilenia w innej walucie, wartość Karty Podarunkowej w PLN zostanie przeliczona z waluty obcej na PLN podstawie średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego wydanie Karty Podarunkowej.

 10. Wartość Karty Podarunkowej wyrażona w PLN (lub w przypadku zasilenia w walucie obcej - przeliczona na PLN) równa jest ilości punktów na niej zawartych wg zasady: 1 (słownie: jeden) punkt jest równy wartości wartości 1 zł (słownie: jeden złoty).

§ 3 Korzystanie z Karty Podarunkowej

 1. W sklepach stacjonarnych Wydawcy Użytkownik dokonuje realizacji Karty Podarunkowej poprzez przedstawienie jej personelowi sklepu oraz zadeklarowanie woli jej użycia przed dokonaniem płatności za towary.

 2. W sklepie internetowym www.laurella.pl Użytkownik dokonuje realizacji Karty Podarunkowej przez wpisanie numeru Karty Podarunkowej oraz kodu PIN w odpowiednim polu przed złożeniem zamówienia.

 3. W momencie, w którym Użytkownik zawrze z Wydawcą umowę sprzedaży towarów w Sklepie Laurella, suma punktów zgromadzonych na Karcie Podarunkowej zostanie pomniejszona o liczbę punktów odpowiadającą kwocie ceny należnej Wydawcy za sprzedane towary.

 4. W momencie pomniejszenia sumy punktów zgromadzonych na Karcie Podarunkowej o liczbę punktów odpowiadającą kwocie ceny należnej Wydawcy za towary nabyte z użyciem Karty Podarunkowej, nastąpi umorzenie wierzytelności przysługującej Wydawcy wobec Użytkownika z tytułu ceny sprzedaży towarów w kwocie równej liczbie punktów, o które pomniejszona zostanie suma punktów zgromadzonych na Karcie Podarunkowej.

 5. Karta Podarunkowa zachowuje ważność przez okres dwunastu miesięcy od dnia jej wydania Nabywcy. Okres ważności Karty Podarunkowej nie może zostać przedłużony. Po upływie ważności Karty Podarunkowej, Użytkownik traci środki zgromadzone na Karcie Podarunkowej bez możliwości ich wypłacenia w jakiekolwiek innej formie.

 6. Karta Podarunkowa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, instrumentem pieniądza elektronicznego ani kartą płatniczą. Środki pieniężne zgromadzone na Karcie Podarunkowej nie podlegają oprocentowaniu.

 7. Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne.

 8. Użytkownik może posługiwać się Kartą Podarunkową wielokrotnie, do wyczerpania zgromadzonych na niej środków pieniężnych lub do upływu terminu ważności Karty Podarunkowej.

 9. W przypadku, gdy wartość nabywanych towarów przewyższy aktualną wartość środków zgromadzonych w formie przedpłaty na Karcie Podarunkowej, Użytkownik zobowiązany jest zapłacić różnicę pomiędzy ceną a wartością Karty Podarunkowej gotówką, kartą płatniczą lub kartą kredytową.

 10. W przypadku gdy cena nabywanych za pomocą Karty Podarunkowej towarów jest niższa niż wartość środków pozostałych na Karcie Podarunkowej, Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty środków pieniężnych na Karcie Podarunkowej w gotówce. Reszta środków pieniężnych pozostaje na Karcie Podarunkowej i może zostać wykorzystana przy dokonaniu kolejnych zakupów.

 11. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe, które zostały utracone lub uszkodzone po ich wydaniu Nabywcy. Realizacja Karty Podarunkowej przez Użytkownika będzie stanowiła ważną transakcję nawet w wypadku, gdy Użytkownik wejdzie w posiadanie Karty Podarunkowej w sposób nieuprawniony.

 12. Wydawca może przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne, polegające w szczególności na wydawaniu Kart Podarunkowych o terminie ważności innym niż określony w ust. 5 niniejszego paragrafu. Pozostaje to bez wpływu na termin ważności wydanych wcześniej Kart Podarunkowych.

 13. Użytkownik może sprawdzić aktualną wartość Karty Podarunkowej bezpośrednio w Sklepach Wydawcy, okazując Kartę Podarunkową personelowi sklepu, lub na stronie www.laurella.pl po wpisaniu numeru Karty Podarunkowej i numeru PIN.

§ 4 Odmowa realizacji Karty Podarunkowej

 1. Wydawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia z wykorzystaniem Karty Podarunkowej w przypadku:

  1. braku środków na Karcie Podarunkowej;

  2. gdy przedłożona Karta Podarunkowa nie jest autentyczna;

  3. upływu ważności Karty Podarunkowej;

  4. braku technicznej możliwości realizacji Karty Podarunkowej, w szczególności niemożności uzyskania połączenia z systemem informatycznym Wydawcy lub uszkodzenia Karty Podarunkowej w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na Karcie Podarunkowej.

§ 5 Zwrot towarów

 1. Towary nabyte w Sklepach Wydawcy z wykorzystaniem Karty Podarunkowej podlegają zwrotowi na ogólnych zasadach przewidzianych w przepisach prawa lub dodatkowo przyjętych w regulaminach Sklepów Wydawcy.

 2. W przypadku zwrotu przez Użytkownika towarów zakupionych przy użyciu Karty Podarunkowej, zwrot środków odbywa się na nową Kartę Podarunkową o wartości równej wartości zwracanych towarów lub bezpośrednio na saldo konta użytkownika w sklepie internetowym www.laurella.pl

§ 6 Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące wydania, doładowania i korzystania z Karty Podarunkowej mogą być składane:

  1. bezpośrednio w Sklepach Wydawcy, w godzinach ich otwarcia,

  2. listownie na adres Wydawcy wskazany w § 1 ust. 1a, z dopiskiem "Karta Podarunkowa – reklamacja" lub

  3. e-mailem na adres: sklep@laurella.pl

 2. W reklamacji należy podać dane kontaktowe zgłaszającego reklamację, umożliwiające udzielenie odpowiedzi, oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.

 3. Wydawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy prawa dotyczące bonów towarowych.

 2. Wydanie Karty Podarunkowej Nabywcy nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. Nabywca, na żądanie zgłoszone Wydawcy najpóźniej w momencie wydawania Karty Podarunkowej, ma prawo, na dowód dokonania wpłaty Wydawcy środków pieniężnych, otrzymać od Wydawcy jedynie pisemne pokwitowanie nie stanowiące paragonu fiskalnego ani faktury VAT.

 3. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmienione warunki Regulaminu zostaną udostępnione zgodnie z § 1 ust. 3.

pixel